Αρχική » Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. Ν. Πρέβεζας: Αίτηµα µεταφοράς καταληκτικής ηµεροµηνίας ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ φυσικών και νοµικών προσώπων φορολογικού έτους 2022

Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. Ν. Πρέβεζας: Αίτηµα µεταφοράς καταληκτικής ηµεροµηνίας ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ φυσικών και νοµικών προσώπων φορολογικού έτους 2022

με Antazioga

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
βρισκόµαστε για µία ακόµη χρονιά στη δυσάρεστη θέση µε το παρόν έγγραφο να αιτούµαστε
νέα καταληκτική ηµεροµηνία, πόσω δε µάλλον, όταν είναι η πρώτη επικοινωνία µετά και την ανάληψη των καθηκόντων σας, για την οποία σάς συγχαίρουµε θερµά και ευχόµαστε να κάνετε —και µε τη βοήθεια και του κλάδου µας— το καλύτερο δυνατό για τους Πολίτες και την Πατρίδα µας.

Η διαδικασία υποβολής των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος πάντα, ιστορικά, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες: κάθε χρόνο γίνεται τιτάνια προσπάθεια τόσο από τις υπηρεσίες της ∆ιοίκησης όσο και από τα λογιστικά γραφεία ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατό πιο οµαλά. Όµως και τη φετινή χρονιά παρουσιάζονται δυσκολίες και προβλήµατα µε ευθύνες αποκλειστικά της Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία και ο καταληκτικός χρόνος να µην είναι αρκετός.
Υπό αυτό το πρίσµα σάς κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα:
Επειδή στην αρχική µορφή του ν. 4172/2013, άρθρο 67 παρ. 3, ο νοµοθέτης ορθά όριζε τόσο την ηµεροµηνία έναρξης όσο και την ηµεροµηνία λήξης (01/02 – 30/06) θεωρώντας ως ικανό χρόνο υποβολής τους πέντε µήνες, και έπειτα από τροποποιήσεις έχουµε πλέον καταλήξει στο σηµείο να γνωρίζουµε µόνο την καταληκτική ηµεροµηνία λήξης, οπότε ουσιαστικά να µην υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος µελέτης, συµπλήρωσης και υποβολής των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος.

Ακόµη και αυτός ο χρόνος, µοιάζει πλέον ξεπερασµένος και πρέπει να υπάρχει εκ νέου σχεδιασµός για τις υποβολές ∆ΦΕ.
Επειδή η εφαρµογή για τις ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Έντυπα
Ε1, Ε2 και Ε3) φορολογικού έτους (χρήσης) 2022 άνοιξε τις απογευµατινές ώρες της 31ης Μαρτίου 2023 αλλά αφενός χωρίς προηγουµένως να έχουν κοινοποιηθεί οι προβλεπόµενες οδηγίες και ο τύπος των Εντύπων και αφετέρου να υπάρχουν και νέες αλλαγές και καινοτοµίες σε αυτά, είναι εµφανέστατο το αποτέλεσµα να µην µπορούσε να ξεκινήσει άµεσα η µαζική υποβολή των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος.
Επειδή µαζί µε τη συµπλήρωση και την υποβολή των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος
(Εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3) γίνεται ταυτόχρονα και έλεγχος τόσο στα ενεργά µισθωτήρια όσο και στην περιουσιακή κατάσταση ακινήτων, σύµφωνα και µε τις Α.1029/2023 και Α.1094/2023 —όπως, ορθά, η Φορολογική ∆ιοίκηση όρισε ίδιες καταληκτικές ηµεροµηνίες—, αλλά οι εν λόγω διαδικασίες απαιτούν ακόµη περισσότερο χρόνο αφενός για τις απαιτούµενες διασταυρώσεις και αφετέρου για την ολοκλήρωση της υποβολής των Εντύπων κάθε ενός φορολογούµενου – πελάτη των λογιστικών µας γραφείων.
Επειδή µετά το άνοιγµα από την Α.Α.∆.Ε. της διαδικτυακής εφαρµογής για την υποβολή των
∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων ήταν το Πάσχα αλλά κυρίως οι δύο
σηµαντικές για την Πατρίδα εκλογικές αναµετρήσεις για την ανάδειξη Εθνικού Κοινοβουλίου, µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία των φορολογουµένων να µην προσέλθει στα λογιστικά γραφεία.
Επειδή µία από τις καινοτοµίες µε την Α.1039/2022 ήταν να υπάρχουν στην Α.Α.∆.Ε.
προσυµπληρωµένα ποσά —τα οποία εµφανίζονται στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA—, που απαιτείται να διασταυρωθούν και να ελεγχθούν µε τα ποσά που υπάρχουν στα επίσηµα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων και αυτό απαιτεί πολύ περισσότερο από τον συνήθη χρόνο (προκειµένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι αποκλίσεις και οι παραλείψεις).
Επειδή τα ποσά του επιστρεπτέου τµήµατος των Επιστρεπτέων Προκαταβολών που έχουν
ληφθεί εντός των χρήσεων 2020 και 2021, αποτελούν τεκµαρτή δαπάνη για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική ή αγροτική δραστηριότητα και, άρα, πρέπει να συµπληρωθούν καταλλήλως στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) αυτών, ξεκίνησαν να αναρτώνται στις ατοµικές µερίδες κάθε φορολογούµενου επιχειρηµατία µετά τις 12 Μαΐου 2023.
Επειδή, για ακόµη µία χρονιά, οι ηλεκτρονικώς υποβαλλόµενες Βεβαιώσεις Αποδοχών —κυρίως του ∆ηµόσιου Τοµέα— άλλαζαν ενώ έχει δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων, αλλά και οι ηλεκτρονικώς υποβαλλόµενες Βεβαιώσεις Τόκων από Τράπεζες —στις περισσότερες των περιπτώσεων— ήταν, τουλάχιστον, ελλιπείς.
Επειδή η εφαρµογή για τη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων (Έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2023 δόθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 18 Μαΐου 2023 αλλά µέχρι τώρα οι εν λόγω ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος δεν µπορούσαν να υποβληθούν —λόγω και της εξαίρεσης του τέλους επιτηδεύµατος (εξαιτίας της αύξησης προσωπικού), µε την ενηµέρωση από την Α.Α.∆.Ε. για το συγκεκριµένο δικαίωµα να πραγµατοποιείται µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα µε την αποστολή πλήθους σχετικών ενηµερωτικών e–mails.
Επειδή τις τελευταίες ηµέρες δεν λειτουργούσε η σελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την άντληση
των Βεβαιώσεων Επιδοτήσεων πλήθους φορολογουµένων που ασκούν ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Επειδή τις τελευταίες ηµέρες υπήρχε πρόβληµα και στην πρόσβαση της επικαιροποίησης
στοιχείων όπως και στην προσωποποιηµένη πληροφόρηση της Α.Α.∆.Ε.
Επειδή µε την αλλαγή της Σ.Σ.Ε. των επισιτιστικών επιχειρήσεων και µάλιστα εν µέσω της
τουριστικής περιόδου πρέπει αφενός να γίνουν νέες υποβολές σε Πίνακες Προσωπικού (µέχρι 10/07/2023) αλλά και αφετέρου ως λογιστικά γραφεία να ενηµερωθούµε για τις συγκεκριµένες αλλαγές, µε αποτέλεσµα να απαιτείται και για αυτήν τη διαδικασία επιπλέον χρόνος και απασχόληση από τους Λογιστές.
Επειδή τα λογιστικά γραφεία έχουν αναλάβει έναν τεράστιο όγκο εργασιών, όντας συνεργάτες της ευρύτερης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και ο µήνας Ιούλιος είναι —ίσως— ο πλέον επιφορτισµένος µήνας του έτους µε πολλές εργασίες σε διαφορετικά και ετερογενή µεταξύ τους αντικείµενα και ο µήνας Αύγουστος είναι ο µήνας αδειών των υπαλλήλων των γραφείων.
Επειδή είµαστε σε περίοδο θέρους και τις επόµενες ηµέρες προβλέπονται αυξηµένες
θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα να εκδίδονται οδηγίες «για την εργασία κατά τις συνθήκες καύσωνα», µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζοµένους µας αλλά και για τους συναδέλφους Λογιστές (σχετικό το ∆ελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας https://ypergasias.gov.gr/metra-gia-tin-prostasia-apo-tithermiki-kataponisi-ton-ergazomenon-ypo-synthikes-kafsona/ και της Γ.Σ.Ε.Ε.: https://gsee.gr/deltiatypou/antimetopisi-tis-thermikis-kataponisis-ton-ergazomenon-logo-ypsilon-thermokrasion-2/ ).
Επειδή και φέτος υπήρχαν (πράγµατι όχι στον ίδιο βαθµό µε άλλα χρόνια) προβλήµατα στις
διαδικτυακές εφαρµογές της Α.Α.∆.Ε. µε µία από αυτές να αφορά στην αποτύπωση στον Πίνακα 5 της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Εντύπου Ε1) της κύριας κατοικίας του φορολογουµένου όταν τον Ιούνιο 2022 είχε πραγµατοποιηθεί αίτηση για το power pass.
Επειδή οι αριθµοί λένε, συνήθως, την αλήθεια και ο αριθµός υποβολών είναι στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι —όπου η καταληκτική ηµεροµηνία ήταν η 31η Αυγούστου 2022— και, όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να υποβληθούν εγκαίρως όλες οι ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων µέχρι και την τρέχουσα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αυτών.
Επειδή και από τις προγραµµατικές δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού, τα νέα ανακουφιστικά
µέτρα για τους πολίτες (παράδειγµα: νέο market pass), όπου θα υπολογίζονται βάσει των εισοδηµάτων των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, θα υλοποιηθούν —τουλάχιστον— από τα τέλη Αυγούστου 2023 και µετά (παρ’ όλο που πρόθεσή µας ως λογιστικά γραφεία είναι, σε κάθε περίπτωση, οι ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος των δυνητικά ωφελούµενων πολιτών να στέλνονται κατά προτεραιότητα) και θεωρούµε ότι δεν µπορεί το Υπουργείο από τη µία να δίνει ένα οικονοµικό βοήθηµα και από την άλλη να ζητήσει πρόστιµο εκπροθέσµου από τους φορολογούµενους.
Επειδή ∆ΕΝ προκύπτει δηµοσιονοµικό κενό, αφού η είσπραξη πραγµατοποιείται εντός του ίδιου τριµήνου.
Για τους λόγους αυτούς αιτούµαστε τη µεταφορά της καταληκτικής ηµεροµηνίας εµπρόθεσµης υποβολής των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022
για όλους τους υπόχρεους (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2023.
Είµαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε υπόψη, όλα τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά αλλά και
πολλά ακόµη, που αφορούν τη διαδικασία υποβολών ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος και θα δώσετε λύση στο πρόβληµα των φορολογουµένων πολιτών.

Με εκτίµηση,
για τον Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. Νοµού Πρέβεζας
Ο Πρόεδρος
Σταυρίδης Χαρ. Απόστολος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00