Αρχική » Δήμος Πρέβεζας: «Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων για το οικ. έτος 2024» – Έλλειμμα 140.000 ευρώ.

Δήμος Πρέβεζας: «Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων για το οικ. έτος 2024» – Έλλειμμα 140.000 ευρώ.

με VasilisKourkoulas

Στην Πρέβεζα, την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 374
/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’), ύστερα από την αρ.πρωτ. 22068/03-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

  1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος 1.
  2. Δαρδαμάνης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος
  3. Ακρίβης Κωνσταντίνος – Τακτικό μέλος
  4. Κουμπής Γρηγόρης – Τακτικό μέλος
  5. Σαριάνογλου Γεώργιος – Τακτικό μέλος
  6. Παγγές Νικόλαος – Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Ανωγιάτης Αθανάσιος – Τακτικό μέλος
  2. Αμάραντος Σταύρος – Τακτικό μέλος
  3. Κορωναίος Κοσμάς – Αναπληρ. μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. K.Φούντογλου), που έχει ως εξής: «… Σύμφωνα με τον Ν.1080/80 αρ. 3 ,τον Ν. 1416/84 αρθ.57 και τον Ν. 1828/89 αρθ.26 , ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει τέλος σε όσους κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

Tο συνολικό έσοδο μέχρι την 30/9/2023 έχει ως εξής

Υπάρχει έλλειμμα ποσού 140.000 €

Σύμφωνα με την απόφαση 261/2022 του ΔΣ του Δ. Πρέβεζας το τέλος έχει ως εξής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Επί των καταμετρηθεισών ψήφων)

Εγκρίνει την αριθμ. 702/2022(ΑΔΑ:6ΞΕ5ΩΞΧ-9ΟΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για μηδενική αύξηση τέλος χρήσης παραλιακών εκτάσεων, του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2023, το οποίο θα ισχύει ως εξής:

Α). Για την Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας: ανήκει έκταση 190 τ.μ. στον Άγιο Θωμά (καφενείο), σε 14,85 €/τ.μ./έτος ήτοι 14,85 € Χ 190 τ.μ. = 2.821,50 €/έτος.

Για τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, σε 5,00 €/τ.μ./ έτος.

Β). Για την Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, σε 5,00 €/τ.μ., για όλες τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας, εκτός των περιπτώσεων των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπου το αντάλλαγμα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του <Κανονισμού ρύθμισης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Ζαλόγγου> που εγκρίθηκε με την αρ. 55/2007 απόφαση δημοτικού συμβουλίου πρώην Δήμου Ζαλόγγου.

Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

Παρακαλείται η Ο.Ε να καθορίσει τις τιμές που θα ισχύσουν για το οικονομικό έτος 2024».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας το τέλος χρήσης παραλιακών εκτάσεων για το Δήμο Πρέβεζας να παραμείνει ως έχει το έτος 2024.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

➢ την εισήγηση της Επιτροπής,
➢ τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
➢ την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
➢ την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 374 /39135/30-5-2022,
➢ την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
➢ τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τέλος χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2024 να μείνει ίδιο, όπως είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 579/2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00