Αρχική » Δήμος Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τετάρτη 24/01

Δήμος Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τετάρτη 24/01

με Βασίλης Κούρκουλας

Με 31 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Πρέβεζας την Τετάρτη 24/01 και ώρα 18:00.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Δήμου Πρέβεζας: 

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, την 24-01-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018) και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 • 1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Πρέβεζας για την Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου.
 • 2. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας, για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 • 3. Εκλογή αντιπροσώπου Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
 • 4. Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας “Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ”, που θα πραγματοποιηθεί στις 12/Απριλίου/2024 στην Αθήνα.
 • 5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας.
 • 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας.
 • 7. Ορισμός Προέδρου και καθορισμός των παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας.
 • 8. Εξέταση της αριθ.403/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του άρθρου 11 για την Σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
 • 9. Καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα, που εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ.
 • 10. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της {ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ)}.
 • 11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων – Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2024.
 • 12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με σκοπό την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
 • 13. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 • 14. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 • 15. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.
 • 16. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης σε εμπορικές τράπεζες.
 • 17. Ορισμός υπαλλήλου ως Υπεύθυνο Λογαριασμού έργων ΠΔΕ και ΕΣΠΑ που τηρούνται στην Τ.τ.Ε.
 • 18. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ) του Δήμου Πρέβεζας< επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,φεκ τΑ΄,8.8.2017.
 • 19. Ορισμός μελών για συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
 • 20. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών στην πενταμελή επιτροπή διαχείρησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Πρέβεζας.
 • 21. Ορισμός μελών για συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή διενέργειας κληρώσεων για αξιοποίηση περιπτέρων Δήμου Πρέβεζας.
 • 22. Έγκριση ανανέωσης Σύμβασης Συνεργασίας με Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το έτος 2024 .
 • 23. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ».
 • 24. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης <Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας> με κωδικό ΟΠΣ 6003094 στο Πρόγραμμα <Ήπειρος 2021-2027> του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης <Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας>, με κωδικό ΟΠΣ 6003094 στο Πρόγραμμα <Ήπειρος 2021-2027>.
 • 25. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης <Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας> με κωδικό ΟΠΣ 6003091 στο Πρόγραμμα <Ήπειρος 2021-2027> του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης <Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας>, με κωδικό ΟΠΣ 6003091 στο Πρόγραμμα <Ήπειρος 2021-2027>.
 • 26. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κέντρο Κοινότητας Δ. Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002112 του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» & Υποβολή ολοκλήρωσης του έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ (ΜIS):5002112, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • 27. Εξέταση παράτασης μίσθωσης καλλιεργήσιμων σχολικών εκτάσεων Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
 • 28. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης στη θέση “ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ”, Αγ. Τριάδας, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
 • 29. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
 • 30. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
 • 31. Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Banner

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΗΔΩΝΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00