Αρχική » Δήμος Πρέβεζας: Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Δήμος Πρέβεζας: Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

με Βασίλης Κούρκουλας

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2023
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ις διατάξεις του άρθρου 88 του 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφής.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ 739/τ.Β΄/14.3.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα αριθμ.:2938/τ.Β΄/29.8.2017 αριθμ.:726/τ.Β’/4.3.2019 φύλλα ΦΕΚ και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμ.:3115/τ.Β΄/ 10.5.2023 φύλλο ΦΕΚ.

Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 3/1/2024 έως 31/8/2025 τους εξής:

  1. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δαρδαμάνη Ιωάννη του Αποστόλου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της σύνταξης και παρακολούθησης εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
  2. Τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Κατσαούνου Γρηγορία του Αθανασίου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος των Παιδικών Σταθμών και του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
  3. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κακίουζη Χαράλαμπο του Χρήστο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των αθλητικών σωματείων και φορέων για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων, τουρνουά και ομιλίες, την προώθηση προγραμμάτων σχολικού και ψυχαγωγικού αθλητισμού στους χώρους των σχολείων καθώς και προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού, του σωματειακού αθλητισμού, του σχολικού αθλητισμού και του εργασιακού αθλητισμού.
  4. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ματέρη Κωνσταντίνο του Χαράλαμπου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με ευθύνη και τον συντονισμό του γραφείου κινήσεως, της διαχείριση και συντήρησης οχημάτων, των μηχανημάτων έργου, χειριστών και οδηγών αυτών, της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού καθώς και της καλής κατάστασης του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του Δήμου

Οι ανωτέρω εντεταλμένοι σύμβουλοι συνεργάζονται με τους αρμόδιους καθ΄ ύλην και κατά τόπο Αντιδημάρχους του Δήμου Πρέβεζας

Οι ανωτέρω δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων καθώς και οικονομικών θεμάτων και οποιασδήποτε άλλης πράξης που δεσμεύει τον Δήμο Πρέβεζας έναντι τρίτων

Η παρούσα απόφαση, που ισχύει μέχρι ανακλήσεως από μεταγενέστερη όμοια της, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα κατά το πλήρες κείμενο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Νικόλαος Γεωργάκος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00